Giới thiệu

  • Triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường khả năng tiếp cận với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (sau đây viết tắt là CMCN4.0), ngày 10 tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4246/QĐ-BCT kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị trên.
  • Để có căn cứ đề xuất với Chính phủ các lĩnh vực, hoạt động, sản phẩm được ưu tiên đầu tư phát triển, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể, hoạt động ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ các công nghệ tiên tiến, tận dụng các cơ hội từ cuộc CMCN4.0 trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương tiến hành khảo sát, đánh giá tác động và tính sẵn sàng của doanh nghiệp trong tiếp cận với cuộc CMCN4.0.

Dưới đây là một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp phục vụ khảo sát đánh giá tác động và mức độ sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: